TITLE

DESCRIPTION

Úvodní stránka

Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ-veškeré informace v sekci ZÁPIS ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NÁSTUPU 25.5.2020 MOŽNOST STÁHNOUT   !!!!!!ZDE!!!!

Číst více

Akce

čtení pro rodiče 2019/2020

MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ KORONAVIROVÉ-opatření k 21.4.2020

Číst více

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

!!!!!ZDE-KLIKNOUT!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Mateřská škola Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

Dodatek  Školnímu řádu

Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou vydanou MŠMT  ze dne 30.4.2020

 • Mateřská škola otevře 25.5.2020

Na obou pracovištích budou otevřeny dvě až tři třídy pro malou skupinu dětí, z důvodu zajištění služeb omezeným počtem zaměstnanců, zajištění bezpečnostních opatření a dodržení nemíchání dětských skupin v budově MŠ.

 • Provoz školy bude od 7.00 do 17.00 hodin. Mateřská škola si vyhrazuje úpravu doby provozu dle aktuální situace.

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 

Organizace provozu

 

 • V prostoru před budovou školy jsou příchozí povinni dodržovat odstupy 2 metry.

 • Zákonný zástupce (dále rodič) přivede dítě ke vchodu do budovy školy, zvoní na příslušnou třídu a vyčká příchodu vedením školy pověřené osoby, které předá dítě. Rodič do budovy nebude vstupovat. Dítě bude převedeno do příslušné třídy, kde si ho převezme učitelka, která dohlédne na převlečení a umytí rukou před vstupem do třídy. Dítě bude mít s sebou batůžek, ve kterém bude mít oblečení na zahradu, přicházet bude v oblečení určeném ke hře ve třídě, aby si v šatně odložilo jen vrchní oblečení a přezulo boty. Roušku děti nebudou v MŠ potřebovat.

 • Pokud nebudou děti v době vyzvedávání na školní zahradě, bude rodič postupovat obdobně, jako v předchozím odstavci. Zazvoní na příslušnou třídu a vyčká před budovou, než mu bude dítě přivedeno a předáno.

 • Pokud budou děti vyzvedávány ze zahrady, budou s sebou mít batůžek se svými věcmi, do budovy nebude možné vstupovat. Po dobu mimořádných opatření dohlédněte, aby si děti nenosily z domova osobní hračky, plyšáky na spaní a podobně.

 • Při prvním předání dítěte rodič předloží Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (další dokument). Bez tohoto prohlášení nebude dítě k docházce přijato. Dále podepíše, že byl seznámen s Dodatkem Školního řádu.  V případě delší nepřítomnosti dítěte v MŠ, bude rodič Čestné prohlášení vyplňovat opakovaně.

 • Pokud se u dětí objeví některý z výše uvedených příznaků COVID-19, nebo příznaky jiného onemocnění během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a budou jim nasazeny roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

Hygienická opatření

 

 • Velkou část dne budou děti trávit venku na zahradě mateřské školy

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí.

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

Rizikové skupiny

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat, když dítě patří do rizikové skupiny

 Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o přítomnosti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 1. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děti ani pedagogičtí pracovníci školy nebudou ve škole a na školní zahradě nosit roušky.

Omlouvání nepřítomnosti dětí bude probíhat standardním způsobem, vyjma zápisu do sešitu v šatně.

Platnost a účinnost

Platnost tohoto dodatku školního řádu je stanovena na dobu mimořádné situace do konce školního roku 2019/2020. V případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy, si škola vyhrazuje právo na aktualizaci.

Praha, 14.5.2020

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL PRAHA 10

Vážení rodiče,

K otevření mateřské školy Hřibská a odloučeného pracoviště Nad Vodovodem v omezeném provozu dojde 25.5.2020.

Vzhledem k podmínkám (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) budeme školu otevírat pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují nastoupit do práce. Kapacita tříd bude z výše uvedených důvodů snížena, proto nebudeme přijímat děti, jejichž rodiny mohou zajistit péči mimo kolektivní zařízení, v domácích podmínkách (např. děti rodičů na mateřské, rodičovské dovolené). Tyto rodiny nebudou po zbytek školního roku hradit úplatu za předškolní vzdělávání, děti neztrácejí nárok na umístění pro následující školní rok. Stejně tak bude všem navrácena částka na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byl oficiálně přerušen provoz školy.

Škola musí splnit požadavky na ochranu zdraví docházejících dětí a personálu, proto dostanete k dispozici dokument, ve kterém bude specifikována organizace provozu a hygienická a bezpečnostní opatření. Současně bude podmínkou pro nástup vyplnění  čestného prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Budete mít k dispozici přehled rizikových skupin.

V této chvíli Vás žádáme o zaslání informace, zda jste potřební a Vaše dítě od 25.5.2020 nastoupí do mateřské školy. Tuto informaci zašlete na email: omluvy@skolkahribska.cz,  omluvy@skolkanadvodovodem.cz.

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme.

Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy.

Pro rodiče dětí, které odcházejí po prázdninách do základní školy – i v případě, že děti do konce června 2020 do mateřské školy nenastoupí, chystáme rozloučení v nějaké formě, jakou nám umožní státem nastavená opatření. Prosím sledujte webové stánky, budeme vás informovat. Bylo by nám líto, kdybychom se nemohli rozloučit.

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ- veškeré informace v sekci ZÁPIS.

 

 

 

Probíhá projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Evropská unie

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT